Machine Vision System P&S Technology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS-21RI
직렬식 구조 유리병 동체부 전용 검사장비
   
PS-21SI
직렬식 구조 유리병 구천면/바닥부 전용 검사장비
   
PS-21RG
유리병 전용 3 Wheel Rotary type 전면 검사 장비